Rýchle vyhľadávanie:

GDPR, Reklamačný poriadok:

 

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

realitnej kancelárie Nitra Reality.eu, s.r.o. v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („zákon“) 

Názov spoločnosti: Nitra Reality.eu, s.r.o.

so sídlom: Piaristická 1365/1, 949 01 Nitra 

IČO: 44080212, 

DIČ: 2022573850, 

číslo účtu: SK02 5600 0000 0068 2272 3002 (Prima banka Slovensko, a.s.) 

číslo účtu: SK90 0900 0000 0050 4578 5123  (SLSP, a.s.)

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro. vložka 21957/N

Kontaktné údaje: mail: nitrareality@nitrareality.eu; tel. +421 908 661 941

 

Realitná kancelária spracováva osobné údaje za účelom sprostredkovania predaja, kúpy, prenájmu alebo zámeny nehnuteľností. 
Realitná kancelária vystupuje ako spracovateľ osobných údajov podľa zákona.                                                        
Dotknuté osoby podľa zákona predstavujú klienti realitnej kancelárie, ktorí prejavili záujem o predaj kúpu, zámenu alebo nájom nehnuteľností.

Účelom spracúvania osobných údajov je uskutočnenie predaja, kúpy, zámeny, nájmu nehnuteľností, (alebo len realitný obchod), medzi klientmi realitnej kancelárie

Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb predstavuje:

- súhlas so spracovaním osobných údajov (§13 ods. 1 písm. a) zákona)

- sprostredkovateľská zmluva medzi klientmi a realitnou kanceláriou, prejavený záujem klienta o kúpu, predaj, zámenu, nájom nehnuteľností, t.j. najmä záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy, zámennej zmluvy alebo nájomnej zmluvy (žiadosť dotknutej osoby) (§13 ods. 1 písm. b) zákona)

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (§13 ods. 1 písm. c) zákona). Realitná kancelária je povinná sa riadiť zákonmi a inými predpismi, ktoré jej ukladajú povinnosť spracovávať osobné údaje, alebo bez spracovania osobných údajov nie je možné dodržať tieto predpisy, jedná sa o zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a napokon aj predpisy upravujúce ochranu spotrebiteľa

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnuté na ochranu majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. (§13 ods. 1 písm. d) zákona). Vzhľadom k tomu, že realitný obchod, najmä kúpa nehnuteľností je záležitosť, ktorú bežný človek niekedy uskutoční iba raz za život, a vynakladá pritom finančné prostriedky vo veľkom rozsahu, niekedy celoživotných úspor alebo hypotéky, ktorú bude splácať niekoľko desaťročí, je nevyhnuté dôkladné preverenie oboch zmluvných strán realitného obchodu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov za účelom uzatvorenia realitného obchodu je upravený zákonmi a inými právnymi predpismi, ktoré upravujú prevod alebo nájom nehnuteľností;

- zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení,

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

- zákon č. 182/1993 Z.z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,

- zákon č. 98/2014 o krátkodobom nájme bytu,

- zákon č. 162/1995 Z.z.  o katastri nehnuteľností, v platnom znení

Preto poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na vypracovanie zmlúv o prevode nehnuteľností alebo nájmu nehnuteľností. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné realitný obchod uskutočniť. Nevyhnutnými osobnými údajmi, ktoré vyžadujú zákony o prevode nehnuteľností sú: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné  číslo; pri nájme nehnuteľností meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia.

 

Vzhľadom k tomu, že prioritou realitnej kancelárii je ochrana majetku klientov - dotknutých osôb (§13 ods. 1 písm. d) zákona) je vyžadované pred uskutočnením realitného obchodu predloženie občianskeho preukazu resp. iného relevantného dokladu (napr. povolenie na trvalý pobyt)  a vyhotovenie jeho kópie. Táto forma zaručuje správnosť poskytnutých osobných údajov (§9 zákona).

Okrem iného túto povinnosť ukladá realitnej kancelárii  zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Zásady spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané bezpečne, v súlade so náplňou práce  realitnej kancelárie a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne len osoby prevádzkovateľa v prípade potreby sprostredkovatelia, ktorí sú s realitnou kanceláriou v zmluvnom vzťahu (najmä spolupracujúci makléri, firmy, resp. osoby vedúce účtovníctvo).

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Príjemcovia osobných údajov

Kategória príjemcov: 

- makléri realitnej kancelárie,

- druhá zmluvná strana, ktorá prejaví záujem o uzatvorenie, kúpnej,  zámennej, alebo inej zmluvy o prevode nehnuteľností, alebo nájomnej zmluvy.

- banky, v prípade financovania kúpi nehnuteľností úverom,

- finanční sprostredkovatelia vybavujúci úver na kúpu nehnuteľností,

- notári, advokáti, v prípade vypracovania zmluvnej  dokumentácie,

- znalec v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku k nehnuteľnosti,

- katastrálne úrady

- realitné kancelárie, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri predaji, kúpe, zámene, nájme nehnuteľností,

- geodeti.

 

Prenos do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané po nevyhnutnú dobu na naplnenie realitného obchodu, t.j. uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností, alebo nájomnej zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy o prevode alebo nájme nehnuteľností sú osobné údaje uchovávané 1 rok, pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak. (Viď vyššie uvádzané zákony).

 

Práva dotknutej osoby:

Odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 zákona), - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať e-mailom, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne realitnej kancelárii. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup (§21 zákona.)- máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám poskytneme v písomnej listinnej forme, alebo elektronickej forme – emailom. pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. 

Právo na opravu (§ 22 zákona)- máme prijaté opatrenia, aby sme mali presné osobné údaje, ktoré o Vás máme k dispozícii. Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, kontaktujte nás o ich opravu alebo doplnenie.

Právo na výmaz (na zabudnutie) ( § 23 zákona.) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Avšak túto žiadosť bude potrebné posúdiť vzhľadom na všetky okolnosti, či žiadosti nebráni iný právny predpis, uplatnenie právneho nároku alebo iný oprávnený záujem (§13ods. 1 f zákona).

Právo na obmedzenie spracúvania ( § 24 zákona.) – máte právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo na prenosnosť ( § 26 zákona) – máte právo preniesť poskytnuté osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a osobné údaje sme získali od Vás na základe súhlasu alebo zmluvy. 

Právo namietať (§ 27 zákona č. 18/2018 Z.z.z) – máte právo namietať spracúvanie osobných údajov. Takto namietnuté údaje nebudeme ďalej spracovávať, pokiaľ tomu nebránia oprávnené záujmy, alebo uplatnenie právneho nároku.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§100 zákona) - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. 

 

 

 

---------------------------------------

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Nitra Reality.eu, s.r.o. 

 

 

Nitra Reality.eu, s. r. o., IČO: 44080212, so sídlom: Piaristická 1365/1, 949 01  Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Okresného súdu Nitra, oddiel Sro. vložka 21957/N ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

 

 

1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

 

2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni RK alebo v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: Nitra Reality.eu, s.r.o. Piaristická 1365/1, 949 01  Nitra. 

 

3. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.   

 

4. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

5. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

 

7. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

 

8. RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

9. RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 

 

 

 

 

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 

10. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu nitrareality.@nitrareality.eu) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva. 

 

11. Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

12. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

13. Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

14. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

 

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b) presné označenie Realitnej kancelárie,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

 

 

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2016.